Identiteit

Missie

De missie vormt de basis voor alle activiteiten van de stichting. In de missie willen we aangeven waar we als bestuur voor staan. De missie van de stichting wordt weergegeven in het mission statement :

voor een hoopvolle toekomst

Het mission statement is gebaseerd op Jeremia 29:11: Want Ik weet welke gedachten Ik over u koester, luidt het Woord des Heren, gedachten van vrede en niet van onheil om u een hoopvolle toekomst te geven.

We zijn er diep van overtuigd dat het leven met God kwaliteit en toekomstperspectief biedt. Dit mission statement kan dan ook tweeledig worden opgevat, zowel voor onze geloofsvisie als het onderwijs dat de kinderen op school wordt geboden. De hoopvolle toekomst is het leven dat er voor de leerlingen is in de Here Jezus Christus, zowel nu als na Zijn wederkomst.

Door het onderwijs willen we ieder kind uitzicht geven op een bij hem of haar passende plek in het maatschappelijk leven. Binnen het onderwijs wordt elke dag bewust aandacht besteed aan het zichtbaar maken van de liefde en grootheid van God. Zo hopen we dat de kinderen voor een leven met God (blijven) kiezen en Jezus zullen aannemen in hun leven.

Thematafel in de hal.

Visie

De visie van het bestuur geeft aan wat we de komende jaren willen bereiken, wat het evangelisch basisonderwijs uniek maakt en wat van doorslaggevende betekenis is.

Het bestuur wil hedendaags onderwijs bieden onder het gezag van Gods woord, met persoonlijke aandacht en maatwerk voor elke leerling. De leerlingen leren vaardigheden om te groeien in zelfstandigheid en krijgen de ruimte om dit te oefenen en te bewijzen. De verbondenheid tussen school, kerk/gemeente en gezin wordt sterk wanneer gewerkt wordt vanuit deze doorlopende lijn. Dit vergroot ook de betrokkenheid van de achterban en de motivatie van de medewerkers. Het bestuur wil die betrokkenheid ten volle benutten ten bate van de kwaliteit van het onderwijs.

Geloofsbelijdenis

De stichting belijdt de eenheid van God, van eeuwigheid bestaande uit drie Personen: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest; de soevereiniteit van God de Vader in de schepping, voorzienigheid, openbaring en voleinding; onze Here Jezus Christus, God in het vlees geopenbaard, geboren uit een maagd, Zijn zondeloos leven, Zijn goddelijke wonderen, Zijn plaatsvervangend en verzoenend sterven, Zijn lichamelijke opstanding en hemelvaart, Zijn werk als middelaar en Zijn persoonlijke wederkomst met macht en heerlijkheid; de goddelijke inspiratie van de Heilige Schrift en daaruit voortvloeiend haar betrouwbaarheid en hoogste gezag in alle zaken van geloof en leven; er is geen dwaling in al wat zij verklaart; de universele en algemene zondigheid en schuld van de gevallen mens, die hem onderwerpen aan Gods toorn en veroordeling; de verlossing van de mens door het vergoten bloed van Jezus Christus, Gods Zoon en door Zijn rechtvaardiging uit genade, niet door werken maar door het geloof in Hem; de lichamelijke opstanding van de doden; van de gelovigen tot het eeuwige leven en van degene die verloren gaan, ten oordeel; het werk van God de Heilige Geest, die het verstand verlicht, de wedergeboorte werkt en in de gelovige woont, waardoor deze in staat wordt gesteld een heilig leven te leiden en te getuigen en te werken voor de Here Jezus Christus en het priesterschap van alle gelovigen, die tezamen de universele gemeente vormen, het lichaam van Christus waarvan Hij het hoofd is en die krachtens Zijn bevel gehouden is het evangelie in de hele wereld te verkondigen.